POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTRNETOWYM INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.

§ 1
WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności informuje o sposobach przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników Serwisu, której właścicielem jest spółka pod firmą: INVENTO CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Johna Baildona 20C/30, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS: 0000696004, posiadającą NIP: 9542782216, REGON: 368310511, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 zł.
2. INVENTO CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu oraz dochowuje należytej staranności w dbałości o ochronę ich danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2
DEFINICJE

Wszelkie użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) Administrator danych osobowych Użytkowników – spółka pod firmą: INVENTO CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Johna Baildona 20C/30, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS: 0000696004, posiadającą NIP: 9542782216, REGON: 368310511, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@inventocapital.pl,
b) Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
c) Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.inventocapital.pl,
d) Użytkownik – każda osoba, która przekazuje jakiekolwiek dane osobowe Administratorowi.
e) cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
f) log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
g)adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
h) protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

§ 3
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu w celu oraz zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich Serwisu:

a) odpowiedzi na zapytanie w sprawie kontaktu kierowane do nas za pomocą adresu e-mail zamieszczonego na Serwisie – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – od dnia przekazania nam zapytania do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy, w związku z którą Użytkownik kontaktuje się przez Serwis z Administratorem Danych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
b) analizy sposobu korzystania z Serwisu, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora Danych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
c) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,

2. Dane osobowe zebrane w Serwisie dla celów archiwalnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przechowywane są od chwili zebrania danych do czasu, przez jaki istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora, nie dłużej niż przez 10 lat, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

§4
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane dla celów wskazanych powyżej:

a) gdy Użytkownik wysyła wiadomość na adres e-mail Administratora zamieszczony na stronie www Serwisu obejmującą: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, datę i godzinę przesłania zapytania, a także inne dane, które zawarte w zapytaniu;
b) gdy Użytkownik odwiedza Stronę Serwisu: adres IP urządzenia, z którego korzysta oraz sposób korzystania z Serwisu.

 

§5
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu mają tylko pracownicy i współpracownicy Administratora danych.
2. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracuje w oparciu o zawartą umowę. Administrator danych osobowych korzysta z usług zewnętrznych dostawców w następującym zakresie:

a) Google Analytics, w celu zbierania danych o tym, w jaki sposób Użytkownik korzystasz z Serwisu, informacje nie są powiązane z konkretną osobą i służą do polepszenia funkcjonowania Serwisu,
b) Wtyczki mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn), których naciśnięcie nawiązuje bezpośrednie połączenie do serwerów dostawców tych mediów- mogą oni zbierać dane z urządzenia Użytkownika. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk (Administrator danych rekomenduje zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa danych/politykę prywatności danych mediów społecznościowych).

 

§ 6
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik Serwisu posiada prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.
b) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika przysługuje mu prawo wycofania swojej zgody w każdym czasie,
d) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika przysługuje mu prawo żądania przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi,
e) Udo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem

 

§ 7
PLIKI COOKIES

1. Administrator danych informuje, że strona Serwisu używa plików cookies jedynie w celach statystycznych, tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.
2. Użytkownik przeglądając stronę Serwisu wyraża zgodę na używanie plików cookies poprzez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.
3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z przeglądania strony. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
b) Cookies trwałe (persistent cookies): przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
c)“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony.
d) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony.
e) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
f) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.
g) „reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

§8
AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWANOŚCI

Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana poprzez zamieszczenie w nowej wersji w Serwisie.